Informace o zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme, v souladu s právními předpisy týkajícími se ochrany osobních údajů. Totéž platí i pro naše zaměstnance a jiné osoby, které s námi spolupracují. Jedná se zejména o nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů, ve znění účinném od 25.05.2018 (dále jen „GDPR“) a dále zákon o zpracování osobních údajů č. 110/ 2019 Sb. v platném znění.

Tato informace se netýká osobních údajů právnických osob včetně názvu, právní formy a kontaktních údajů právnické osoby.

V následujícím textu naleznete informace o způsobu, rozsahu, účelu, právním základu i době zpracování Vašich osobních údajů.

Toto prohlášení je uveřejněno na naší webové stránce www.interstarch.cz, můžete se tak k němu kdykoliv v budoucnu vrátit.

 1. Informace o společnosti a statutárním orgánu

Následující prohlášení o ochraně osobních údajů se vztahuje na zpracování údajů společností: 

Interstarchs.r.o., se sídlem Kaprova 42/14, 110 00, Praha 1, Česká republika, IČ: 07560711, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 303120, zastoupená jednatlem panem Oleksii Svichkarov, T: + 420 226 886 225, E-mail: info@interstarch.cz  jako správcem osobních údajů.

V tomto dokumentu dále uváděno jako „Interstarch“, „my“ nebo „nás“. 

2. Shromažďování a uchovávání osobních údajů a jejich typ a účel použití

a) Při návštěvě webových stránek

Při návštěvě našich webových stránek www.interstarch.cz odešle software vašeho prohlížeče automaticky informace na server našich stránek.  Tyto informace se dočasně ukládají do tzv. log souboru. Následující informace jsou shromažďovány bez vašeho přičinění a ukládány až do jejich automatického vymazání:

 • IP adresa vašeho počítače
 • čas a datum požadavku
 • název a adresa URL požadovaných souborů
 • odkazující adresa URL, která vedla k požadavku
 • informace o vašem prohlížeči, operačním systému a poskytovateli internetových služeb.

Tyto informace používáme k následujícím účelům:

 • k zajištění bezproblémového připojení k webové stránce
 • k zajištění pohodlného používání webových stránek
 • k posouzení bezpečnosti a stability systému
 • k provádění dalších administrativních funkcí

Čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR se vztahuje na zpracování výše uvedených údajů pro uvedené účely. V žádném případě nepoužíváme výše uvedené údaje pro účely vyvozování závěrů o vaší osobě.

Záznamové soubory jsou po 12 měsících vymazány. 

b) Použití našeho kontaktního formuláře

Zpřístupnili jsme vám kontaktní formulář pro účely kladení dotazů, zanechání komentářů všeho druhu, jakož i pro účely poskytnutí zpětné vazby. Abychom věděli, od koho požadavky pocházejí, a mohli na ně reagovat, je třeba uvést následující informace:

 • jméno a příjmení
 • e-mailová adresa
 • společnost
 • země
 • další informace, jako je telefonní číslo, mohou být uvedeny dobrovolně.

Čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR se vztahuje na zpracování údajů pro účely kontaktování a je založeno na vašem dobrovolně uděleném souhlasu Čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR se vztahuje na zpracování výše uvedených údajů v případě, že se jedná o zpracování za účelem získávání obchodních nabídek.

Údaje budou po zpracování dané záležitosti okamžitě vymazány, pokud údaje nemusí být uchovávány pro účely soudního řízení nebo požadavků daňových předpisů; v takovém případě budou údaje uchovávány buď po dobu tří let počínaje rokem následujícím po shromáždění údajů, nebo po dobu 10 let od shromáždění údajů.

3. Sdílení dat

Nedochází k žádnému sdílení vašich osobních údajů s třetími stranami, s výjimkou následujících situací:

dali jste nám k tomu výslovný souhlas, jak je uvedeno v čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR

máme zákonnou povinnost údaje předat, jak je stanoveno v 6 odst. 1 písm. c) GDPR

musíme splnit smluvní závazky, které vůči Vám máme, v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR

4. Webové stránky třetích stran

Naše prohlášení o ochraně osobních údajů se nevztahuje na žádné externí webové stránky, na které můžeme z našich stránek odkazovat.  Přečtěte si prosím prohlášení o ochraně osobních údajů takových externích stránek, které navštívíte. Nepřebíráme žádnou odpovědnost za údaje předané takovým externím stránkám, protože nemáme žádný vliv na jejich postupy. Rovněž od takových stránek nezískáváme žádné vaše osobní údaje, když kliknete na odkaz odkaz, ani když na takových stránkách zadáváte údaje.

5. Google Analytics a soubory cookie

Na našich stránkách používáme soubory cookie. Tyto soubory cookie jsou malé soubory vytvořené vaším prohlížečem, které se ukládají na vašem lokálním zařízení (notebook, tablet, chytrý telefon atd.).  Soubory cookie nezpůsobují vašemu zařízení žádnou škodu, neobsahují žádné viry, trojské koně ani jiný škodlivý software.  Soubory cookie obsahují informace týkající se vašeho konkrétního zařízení, ale neposkytují nám žádné přímé informace o vaší identitě.

K průběžné optimalizaci a úpravám našich stránek používáme službu Google Analytics, která je službou pro analýzu webu společnosti Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.   Za tímto účelem jsou vytvářeny pseudonymizované uživatelské profily a soubory cookie.  Soubory cookie obsahují následující informace o vašem používání webových stránek:

 •  aktualizace aplikací
 • cesta ke kliknutí
 • čas a datum přístupu na webové stránky
 • informace o zařízení
 • stahování
 • verze aplikace Flash
 • informace o poloze
 • IP adresa
 • podpora JavaScriptu
 • dříve zobrazené stránky
 • nákupní aktivita
 • URL odkazující osoby
 • údaje o používání
 • interakce s widgety
 • informace o prohlížeči 

Tyto informace se používají k vyhodnocování používání webových stránek, k vytváření zpráv o činnosti webových stránek a k provádění průzkumu trhu na základě používání webových stránek a internetu a ke zlepšování použitelnosti webových stránek.  Pokud to zákon dovoluje, jsou tyto informace předávány třetím stranám nebo těm, kteří jsou smluvně vázáni ke zpracování uvedených údajů. Vaše IP adresa není v žádném případě kombinována s jinými údaji shromážděnými společností Google.  IP adresy jsou maskovány, aby je nikdo nemohl spojit s uvedenými údaji.

Další informace o ochraně osobních údajů a službě Google Analytics najdete zde: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=cs.

Váš souhlas se zpracováním údajů je vyžadován v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Se společností Google jsme uzavřeli smlouvu o zpracování údajů třetí stranou.

Upozorňujeme, že může docházet k předávání údajů na servery společnosti Google LLC v USA.

Ze shromážděných údajů o používání nelze rozpoznat vaši osobní identitu, nedochází tedy ke shromažďování osobních údajů. Nemůžeme požadovat ani zajistit vymazání údajů uložených na serverech společnosti Google LLC.

Většina prohlížečů automaticky přijímá soubory cookie.  Svůj prohlížeč můžete nastavit tak, aby soubory cookie neukládal nebo aby vás před vytvořením souboru cookie varoval. Úplná deaktivace souborů cookie může vést k tomu, že vám nebudou k dispozici všechny funkce našich webových stránek. 

6. Uživatelská práva

Máte následující práva:

můžete kdykoli odvolat jakýkoli souhlas, který jste nám udělili ke zpracování vašich údajů v souladu s čl. 7 odst. 3 GDPR. Výsledkem bude, že v budoucnu nebudeme provádět žádné zpracování údajů shromážděných na základě uvedeného souhlasu;

můžete si vyžádat informace o svých osobních údajích, které jsme zpracovávali v souladu s čl. 15 GDPR.  Jedná se o následující informace o vašich osobních údajích: účel zpracování, kategorie údajů, kategorie příjemců uvedených údajů, plánovaná doba uložení údajů, existence práv na opravu, výmaz, omezení zpracování nebo odvolání souhlasu, právo vznést námitku, původ údajů v případě, že nebyly shromážděny námi, jakož i existence jakýchkoli automatizovaných určení, včetně profilování, a jakékoli průkazné informace o podrobnostech těchto údajů;

můžete požadovat neprodlenou opravu svých nesprávných nebo doplnění neúplných osobních údajů, které jsme uložili v souladu s článkem 16 GDPR;

můžete požadovat vymazání osobních údajů, které jsme uložili v souladu s čl. 16 GDPR, pokud zpracování není nutné pro účely výkonu práva na svobodu projevu a svobodu informací, plnění právních povinností, uspokojování veřejného zájmu nebo prosazování, uplatňování nebo obhajování právních nároků;

můžete požadovat, aby bylo zpracování vašich osobních údajů omezeno v souladu s čl. 18 GDPR, pokud zpochybňujete správnost údajů, zpracování bylo provedeno protiprávně, ale odmítáte výmaz údajů a my již údaje nepotřebujeme, ale vy je stále potřebujete k vymáhání, výkonu nebo obraně proti právním nárokům, nebo jste vznesli námitku proti zpracování v souladu s čl. 21 GDPR;

můžete si vyžádat kopii svých osobních údajů, které máme k dispozici, ve strukturovaném, běžném, strojově čitelném formátu nebo je nechat zaslat oprávněné třetí straně v souladu s čl. 20 GDPR;

můžete vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů v souladu s čl. 21 GDPR, pokud ke zpracování dochází na základě našeho oprávněného zájmu na zpracování, ale vaše konkrétní situace zakládá oprávněnost námitky a

můžete podat stížnost u dozorového úřadu v souladu s čl. 77 GDPR. Obvykle se můžete obrátit na dozorový úřad příslušný podle místa vašeho bydliště, pracoviště nebo sídla naší společnosti.

Pokud si přejete uplatnit své právo na odvolání souhlasu nebo námitky, zašlete prosím e-mail na adresu info@interstarch.cz

 7. Aktuálnost a změny tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů je aktuální a platné od června 2023.

Vzhledem k budoucímu vývoji našich webových stránek a jejich nabídky nebo změnám právních či administrativních požadavků můžeme být nuceni toto Prohlášení o ochraně osobních údajů změnit.  Aktuální verzi tohoto Prohlášení o ochraně osobních údajů si můžete kdykoli prohlédnout a vytisknout z našich webových stránek www.interstarch.cz